Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Sklep internetowy www.printwear.com.pl, prowadzony jest przez Martę Kaczorowską, firma HANDEL HURTOWY MARTA KACZOROWSKA, ze sklepem stacjonarnym w CH PTAK,

ul. Rzemieślnicza 35, 95-030 Rzgów, Hala C boks 176, NIP: 729 259 20 33 , REGON 100127128. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

2.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.printwear.com.pl

3.Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.printwear.com.pl i skierowany jest zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców, mających do niego dostęp w każdym czasie.

5. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowy, którą obie strony zawierają na odległość, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

6. Ceny podane na stronie www.printwear.com.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

DEFINICJE

1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz za pomocą którego zakłada się konto.

4. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

5. SPRZEDAWCA – sklep internetowy www. printwear.com.pl, Marta Kaczorowska, firma HANDEL HURTOWY MARTA KACZOROWSKA ul. Rzemieślnicza 35, 95-030 RZGÓW, HaLa C, boks 176, NIP 7292592033

6. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, dokonuje zamówień na łamach sklepu internetowego www.printwear.com.pl, drogą telefoniczną lub mailową.

7. KONSUMENT – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego.

9. KONTO – usługa elektroniczna utworzona przez Klienta poprzez Formularz Rejestracji, która zawiera dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w sklepie internetowym.

10. PRODUKT/TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

11. REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego www.printwear.com.pl

12. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, drogą telefoniczną lub mailową zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

13. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy www.printwear.com.pl a Klientem, zawarta z wykorzystaniem sklepu Internetowego.

14. PRZEDMIOT UMOWY – wybrane przez Kupującego produkty, będące przedmiotem Umowy. W zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, po dokonaniu wyboru przez Kupującego jej formy.

15. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.printwear.com.pl, Marta Kaczorowska, firma HANDEL HURTOWY MARTA KACZOROWSKA, CH Ptak, ul. Rzemieślnicza 35, 95-030 Rzgów, Hala C, boks 176 NIP 7292592033.

16. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego.

17. DOKUMENT SPRZEDAŻY – faktura VAT lub paragon, w zależności od wskazań Kupującego.

18. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klienta.

19. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na jednej ze stron sklepu.

2.Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.Sklep Internetowy printwear.com.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego jak również może ograniczyć jego dostęp do części bądź całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu a w szczególności, gdy Klient:

– podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym www.printwear.com.pl dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.

– dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.printwear.com.pl naruszenia dóbr osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego.

– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane za przez www.printwear.com.pl za zachowania niezgodne w powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadmi korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię www.printwear.com.pl.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

5.1. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

5.2. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

5.3. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1.W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść

na stronę Internetową www.printwear.com.pl i wybrać Towar podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie Internetowym 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez:

– formularz zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym

– poprzez e-mail www.martakaczorowska@gmail.com

3.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu zamówienia przez Klienta. Kupujący powinien dodać do “Koszyka ” produkt, który należy kupić. Dodanie produktu do “Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z “Koszyka”.

4. Ceny Produktu podane w sklepie Internetowym www.printwear.com.pl są podawane w walucie złotych polskich (zł/PLN) i zawierają podatki. Do podanej ceny Produktu należy dodać koszty transportu, za który płaci klient. Klient w trakcie składania zamówienia informowany jest o wyborze sposobu płatności i dostawy.

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

6.W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

7. Po złożeniu zamówienia , Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości e-mail na podany wcześniej przez Klienta adres. Wiadomość ta będzie zawierała oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu i przyjęciu do realizacji zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między klientem a Sprzedawcą.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia bez podania przyczyny.

8. Sklep wystawia paragon lub jak klient wcześniej o tym poinformuje Fakturę VAT na wszystkie sprzedawane towary. Jak klient wyrazi chęć otrzymania faktury należy to wskazać podczas składania zamówienia. Opcjonalnie może skontaktować się ze sklepem po dokonaniu zamówienia i poinformować o chęci otrzymania faktury sprzedawcę.

9. Wskazane powyżej dokumenty sprzedaży są wysyłane wraz z towarem do Kupującego.

SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Produkt:

1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

NR KONTA BANK PeKaO S.A.
85 1240 3028 1111 0010 9247 7406
HANDEL HURTOWY MARTA KACZOROWSKA
Ul. Rzemieślnicza 35
95-030  Rzgów
C.H. Ptak, Hala C, boks 176

1.2. Płatność online „Przelewy 24”

2. Istnieje możliwość płatności gotówką w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy w C.H. Ptak,

Ul. Rzemieślnicza 35, 95-030 Rzgów, Hala C boks 176, jedynie w przypadku wyboru metody dostawy: odbiór osobisty.

TERMIN PŁATNOŚCI

1. Podczas płatności przez Klienta przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 4 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

2. W momencie wyboru przez Klienta sposobu dostawy: odbiór osobisty, Klient zobowiązany jest do zapłaty za Produkt gotówką przy odbiorze w momencie poinformowania Klienta przez Sprzedającego, że towar jest gotowy do odbioru.

DOSTAWA

1. Dostawa Produktu dla klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu są wskazane Klientowi na Stronach Sklepu Internetowego.

2. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego.

3. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

– Firmy kurierskiej DPD
– Firmy kurierskiej InPost

4. Istnieje możliwość  odbioru osobistego zamówionego Towaru w CH Ptak w Rzgowie, 95-030, Ul. Rzemieślnicza 35, Hala C boks 176, po wcześniejszym umówieniu się ze Sprzedającym.

5. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od Zawarcia Umowy, powiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o złożonym przez niego wcześniej zamówieniu.

6. Termin realizacji dostawy przez Sprzedającego wynosi 4 dni robocze i liczy się od dnia wpłynięcia zapłaty za Produkt na rachunek bankowy Sprzedającego.

7. Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 22 K.C. dokonał sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę, aby spisał on odpowiedni protokół. Czynność ta ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W sytuacji tej zaleca się, aby Konsument skontaktował się niezwłocznie ze Sprzedawcą telefonicznie pod numer telefonu: 501 250 845, bądź napisał wiadomość drogą e-mail: sprzedaż@printwear.com.pl

ZWROT

1. Klient ma prawo odstąpić od ninejszej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni licząc od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie danego Produktu.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji niezwłocznie od momentu jej podjęcia.

3. Oświadczenie o odstąpienia od umowy powinno być złożone formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaż@printwear.com.pl

4.Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta o otrzymanym oświadczeniu odstąpienia od Umowy na adres e-mail z którego otrzymał powyższą wiadomość.

5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić konsumentowi równowartość Produktu/Produktów w ciągu 14 dni kalendarzowych.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za Produkt na podany przez Klienta numer konta bankowego.

8. Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Produktu Sprzedawcy w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Zwrot następuje na adres: CH Ptak, ul. Rzemieślnicza 35, Hala C, boks 176, 95-030 Rzgów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty wysyłki jak i zwrotu Produktu/Produktów.

11. Nie istnieje wymiana Produktu/Produktów, aby wymienić zakup należy zwrócić niepasujący Produkt i złożyć ponownie zamówienie.

12. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

RĘKOJMIA

1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art.22 K.C. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy konsumentowi.

3. Wada fizyczna rozpatrywana na podstawie rękojmi polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową , to znaczy:

3.1. nie ma konkretnych właściwości, która rzecz tego rodzaju powinna mieć.

3.2 została wydana Kupującemu w stanie niepełnym.

4. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności określonej w sytuacji gdy:

4.1. udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać.

4.2. treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

5. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, Klient zobowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar pod wskazany adres pocztowy: CH Ptak, HALA C, boks 176, ul. Rzemieślnicza 35, 95-030 Rzgów.

6. Kupujący niebędący jednocześnie Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, Towar uznaje się za przyjęty. Powyższe nie obowiązuje w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady.

REKLAMACJE

1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

3. Reklamacje Klient może złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaż@printwear.com.pl

5. W opisie reklamacji Klient powinien podać informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, odstąpienia od Umowy, danych kontaktowych składającego reklamację.

6. Sprzedawca powinien się ustosunkować do składanej reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

7. W przypadku kiedy Sprzedawca uzna reklamację Klienta i Produkt będzie musiał zostać dostarczony do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy pod wskazany przez niego adres.

8. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9. Adres, pod który można wysyłać reklamacje jest: CH PTAK, Hala C, boks 176, ul. Rzemieślnicza 35, 95-030 Rzgów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane przez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych powodów, na przykład: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności czy dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4. Kontaktować się ze Sprzedawcą można w następujący sposób:

4.1. Drogą telefoniczną: 50 250 845

4.2. Drogą e-mail: sprzedaż@printwear.com.pl

4.3. Pisemnie na adres: C.H. Ptak, Hala C, boks 176, ul. Rzemieślnicza 35, 95-030 Rzgów

Scroll To Top
Close
Close
Sklep
0 Obserwowane
0 Koszyk
Close

Mój koszyk

Koszyk jest pusty!

Kontynuuj zakupy